با نرم افزار مدیریت استراتژیکOKR

ساده اما قدرتمند،

به اهدافت دست پیدا کن.

نرم افزار جاری سازی استراتژی پــویــنــتــر، ســرویــس ابــری بــرنــامــه ریــزی چابک به روش OKR بــرای اجرای استراتژی، ایــجــاد هـمـاهـنـگـی، تــمــرکــز و شــفــافــیــت بــیــشــتــر در ســازمــان

با نرم افزار OKR اهداف خود را به شیوه agile مدیریت کنید.

ویژگی های OKR

>> به سبک گوگل هدف گذاری کنید <<
 

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر ابزار برنامه ریزی چابک به روش OKR

بهترين و ساده ترين

ابزارِ تنظیم، پیگیری و مدیریت اهداف

برای دستیابی حداکثری به نتایج در سازمانها، شرکت ها و استارتاپها

چرا نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر؟

ـــــــــــــ
برنامه ریزی در لحظه

بــرنــامــه ریــزی در لــحــظــه

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هر تعداد، می تواند اهداف و پروژه های خود را مدیریت و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه ریزی نماید.

شـفـافـیـت مـســئـولـیـت ها و نــقــش ها برای مدیریت عملکرد

درپلتفرم مدیریت استراتژیک پـویـنـتـر بـا مـشـخـص کـردن مـسـئـولـیـت و نـقـش، هـر یـک از افراد، بـا آگـاهـی از نـقـش خـود در پـیـشـبـرد اهـداف و رسـیـدن بـه اهداف استراتژیک سازمان تـلاش مـی کـنـنـد.

حفظ تاریخچه‌ همه چیز

حـفـظ تاریخچه‌ برنامه ریزی استراتژیک سازمان

در نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک پوینتر دیگر نگران از دست دادن هیچ اطلاعاتی نباشید. تمام اطلاعات برنامه ریزی و استراتژی سازمان در لحظه در اختیار مدیران خواهد بود

اجایل بودن سازمان در بازتعریف اهداف در صورت تغییر اولویت ها

چنانچه اولویت های سازمان تغییر کند، میتوانید اهداف خود را بازتعریف و اجرا نمایید. چابکی در پاسخ سریع به تغییرات محیطی است.

Suitable for any organizational structure of any size

مناسب برای مدیریت تحقق اهداف به روش OKR

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هراندازه، می‌تواند اهداف خود را مدیریت کند و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه‌ریزی کند.

تـعـریـف و تـعـیـیـن اهـداف سـاده تـر از هـمـیـشـه

در پلتفرم پوینتر با حذف پیچیدگی های متدولوژیک و تکنیک های تئوری، به سادگی هدف گذاری کنید و با مشاهده خروجی های ملموس درک بهتری از نتایج داشته باشید. agile بودن سازمان وابسته به agile بودن نیروی انسانی است.

طرح بسته های قیمتی نرم افزار جاری سازی استراتژی

ـــــــــــــ

برنامه ریزی شخصی

پلتفرم مدیریت استراتژیک پوینتر بهترین انتخاب برای افرادیست که با برنامه ریزی، سعی در  مدیریت و کنترل  آسان‌تر کارها دارند، شما در جاری سازی استراتژی، می‌توانید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تعادل برقرارکرده و کارها را بر اساس اهمیتی که برای‌تان دارند اولویت‌بندی کنید.

شرکت هـــــای کوچک و متوسط

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر بهترین انتخاب برای شرکت های با سایز متوسط و کوچک است که برنامه ریزی چابک  اهمیت ویژه ای برای آنها داشته  و در جاری سازی استراتژی خود از متدهای agile بهره می گیرند.
ما علاوه بر همراهی در برنامه ریزی، در جاری سازی استراتژی نیز کنارتان خواهیم بود.

سازمان های بزرگ

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر برای خدمت به سازمان های بزرگی که نیازمند همراستایی بدنه سازمان در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز ها هستند. هر کجای دنیا که هستید با یک کلیک از وضعیت سازمان خود مطلع شوید. جاری سازی استراتژی، دیگر سخت و ناممکن نخواهد بود.

نصب در محل سازمان

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، مناسب برای سازمان هایی که دارای محرمانگی اطلاعات می باشند و مایل هستند این سرویس بر روی سرورهای خود سازمان  نصب و اجرا  گردد.

بسته های خدمات مشاوره و جاری سازی استراتژی به روش OKR

ـــــــــــــ 

مشاوره

در این روش با فرض اینکه شرکت در مراحل اولیه ایجاد نظام برنامه ریزی یا ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی قرار دارد. مشاور، خود نقش واحد برنامه ریزی را برای یک دوره بر عهده می گیرد و به تعامل با کلیه بخش ها می پردازد. در طول دوره نفرات برنامه ریزی با کمک کارفرما جذب  یا انتخاب شده و در حین اجرا آموزش داده خواهند شد. نهایتا پس از طی یک دوره اجرای نظام برنامه ریزی چابک با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر و شکل گیری دپارتمان مربوطه و استقرار نظام برنامه ریزی چابک، کار جاری سازی استراتژِی به کارفرما محول می گردد.

مشاوره-آموزش

 کار تعیین اولویت ها و اهداف سازمان و اهداف دپارتمان ها توسط مشاور در حین اجرا به افراد معرفی شده از طرف سازمان آموزش داده می شود و تعیین اولویت ها و راهبری استراتژی در تعامل با مدیران و کارشناسان سازمان و با استفاده ازپلتفرم مدیریت استراتژیک پوینتر انجام می شود. نهایتا خروجی های خدمات مشاوره، برای اجرا در اختیار کارشناسان برنامه ریزی قرار می گیرد. دانش سازمانی مرتبط با برنامه ریزی و اهداف در جلسات مداوم گفتگوی سازمانی شکل می گیرد. نهایتا این دپارتمان برنامه ریزی است که متولی استقرار نظام برنامه ریزی است.

آموزش

کمک به استقرار برنامه ریزی چابک از طریق ارائه آموزش های کاربردی به کارشناسان معرفی شده از سمت سازمان انجام می گیرد. اجرای اثربخش این روش مستلزم وجود کارشناسان اجرایی برای راهبری و استقرار نظام برنامه ریزی می باشد. جاری سازی استراتژی در این مدل نیز همراه  آموزش  و گزارش دهی پیشرفته با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر صورت می پذیرد. در نهایت مدل OKR یک دوره به صورت کامل در سازمان اجرا گردیده و کارشناسان سازمان توانایی اجرای مجدد آن را کسب کرده اند.

مشاوره آنلاین ساعتی

در این روش فرض بر این است  که سازمان از روش برنامه ریزی چابک استفاده می کند یا در حال راه اندازی نظام چابکیست. در این روش مشاوره به صورت آنلاین و بیشتر برای افزایش آگاهی و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای درست برنامه ریزی چابک و جلوگیری از انحراف از مسیر و بروز اشتباهات رایج در برنامه ریزی چابک است. در این مدل آموزش، پایش و پیگیری و جاری سازی استراتژی  با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر انجام می گیرد.

عملکرد نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر

      ـــــــــــــ         

کار با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر بسیار ساده است، سازمان شما تنها با طی یک فرایند 5 مرحله ای،  به شیوه ای خروجی محور عمل خواهد کرد و اجرای استراتژی در سازمان به نتایج شگفت انگیز منجر خواهد شد. 

  • سادگی
  • سرعت
  • تعامل آسان
نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر
نرم افزار مدیریت استراتژی
1

بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی و تــــعــــیــــیــــن اهـــــدافــــــــ

برنامه ریزی براساس اهداف استراتژیک و اولویت های سازمان برای ارزیابی واحد سازمانی و واحدهای زیرمجموعه صورت می پذیرد و اهداف در سطوح سازمانی، دپارتمان و فردی براساس درجه اهمیت تعریف می شوند.
2

کمک به سازمان برای شکستن اهداف کلان به نتایج کلیدی

با شکستن اهداف سازمان به اهداف کوچک تر و نتایج کلیدی آنها، می‌توان به طور دقیق و ساختار یافته اقدامات عملیاتی را برای تیم ها، ادارات و افراد، تعریف و تنظیم نمود.
3

تـعـیـیـن اقـدامـات و فـعـالـیـت هـا و پـیـگـیـری آنـها

برای دستیابی به اهداف و نتایج کلیدی، مجموعه ای از اقدامات مشخص و قابل اندازه گیری که عبارتند از برنامه ها و فعالیت ها تعیین می شوند. در این راستا تلاش هایی که در سازمان اتفاق می افتد، متمرکز می شوند و نظم فکری در سازمان شکل می گیرد که با این وجود پیگیری اقدامات به سرعت انجام می شود.
4

هدف گذاری کمی و اندازه گیری وضعیت نتایج کلیدی

وارد کردن پایش و عملکرد در بخش های مختلف سازمان در کمترین زمان ممکن، سبب کنترل و نظارت همه جانبه بر فعالیت ها و عملکرد افراد سازمان می شود.
5

آگاهی از میزان تحقق اهداف با دسترسی ساده و سریع به گزارشات دقیق

سنجش میزان تحقق فعالیت‌ها و بررسی میزان پیشرفت هر فعالیت در بازه های زمانی مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، سالانه) برای ارزیابی میزان اثر بخشی و موفقیت در جهت رسیدن به اهداف، تنظیم می شود.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما عضو شوید تا در آخرین اخبار دنیای استراتژی به روز باشید. بهترین نرم افزار مدیریت استراتژیک را از ما بخواهید.