با OKR

ساده اما قدرتمند،

به اهدافت دست پیدا کن

نرم افزار مدیریت استراتژیک پــویــنــتــر، ســرویــس ابــری بــرنــامــه ریــزی چابک به روش OKR بــرای جاری سازی استراتژی، ایــجــاد هـمـاهـنـگـی، تــمــرکــز و شــفــافــیــت بــیــشــتــر در ســازمــان

اهداف و نتایج کلیدی

ویژگی های OKR

>> به سبک گوگل هدف گذاری کنید <<
 

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر به روش OKR

بهترين و ساده ترين

ابزارِ تنظیم، پیگیری و مدیریت هدف

برای دستیابی حداکثری به نتایج

چرا خدمات ابری نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر؟

ـــــــــــــ
برنامه ریزی در لحظه

بــرنــامــه ریــزی در لــحــظــه

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هر تعداد، می تواند اهداف خود را مدیریت و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه ریزی نماید.

شـفـافـیـت مـســئـولـیـت ها و نــقــش ها

در نرم افزار مدیریت استراتژیک پـویـنـتـر بـا مـشـخـص کـردن مـسـئـولـیـت و نـقـش، هـر یـک از افراد، بـا آگـاهـی از نـقـش خـود در پـیـشـبـرد اهـداف و رسـیـدن بـه نـتـایـج سـازمـان تـلاش مـی کـنـنـد.

حفظ تاریخچه‌ همه چیز

حـفـظ تاریخچه‌ همه چیز

در نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک پوینتر دیگر نگران از دست دادن هیچ اطلاعاتی نباشید. تمامی فعالیت‌ها در تاریخ مورد نظر در دسترس شماست.

توقف و شروع مجدد اهداف با تغییر اولویت های سازمان

بـــا نرم افزار مدیریت استراتژیک پـــویـــنـــتـــر، هـــر زمـــان کـــه بـــخـــواهـــیـــد مـــی تـــوانـــیـــد بـــدون بـــروز اخـــتـــلال در ارزیـــابـــی عـــمـــلـــکــرد اهـــداف، بـــرنـــامــه را شـــروع یـــا مـــتـــوقـــف نـــمـــایـــیـــد.

Suitable for any organizational structure of any size

مناسب هر سازمان با هر اندازه

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هر تعداد، می‌تواند اهداف خود را مدیریت کند و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه‌ریزی کند.

تـعـریـف و تـعـیـیـن اهـداف سـاده تـر از هـمـیـشـه

در نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر با حذف پیچیدگی های متدولوژیک و تکنیک های تئوری به سادگی هدف گذاری کنید و با مشاهده خروجی های ملموس درک بهتری از نتایج به دست آورید.

طرح بسته های قیمتی سرویس ابری جاری سازی استراتژی

ـــــــــــــ

برنامه ریزی شخصی

نرم افزار مدیریت استراتژی پوینتر بهترین انتخاب برای افراد است با برنامه ریزی، سعی در  مدیریت و کنترل  آسان‌تر کارها دارند، شما در جاری سازی استراتژیک، می‌توانید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تعادل برقرارکرده و کارها را بر اساس اهمیتی که برای‌تان دارند اولویت‌بندی کنید.

شرکت هـــــای کوچک و متوسط

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر بهترین انتخاب برای شرکت های با سایز متوسط و کوچک است که در برنامه ریزی و جاری سازی استراتژی خود از متدهای چابک بهره می گیرند.
ما علاوه بر همراهی در برنامه ریزی، در جاری سازی استراتژی نیز کنارتان خواهیم بود.

سازمان های بزرگ

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر برای خدمت به سازمان های بزرگی که نیازمند همراستایی بدنه سازمان در راستای اهداف و چشم انداز ها هستند. هر کجای دنیا که هستید با یک کلیک از وضعیت سازمان خود مطلع شوید. جاری سازی استراتژی، دیگر سخت و ناممکن نخواهد بود.

نصب در محل سازمان

نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، مناسب برای سازمان هایی که دارای محرمانگی اطلاعات می باشند و مایل هستند این سرویس بر روی زیرساخت های فناوری اطلاعاتشان نصب گردد.

بسته های خدمات مشاوره و جاری سازی استراتژی

ـــــــــــــ

مشاوره

در این روش با فرض اینکه شرکت در مراحل اولیه ایجاد نظام برنامه ریزی یاایجاد تحول در نظام برنامه ریزی قرار دارد. مشاور خود نقش واحد برنامه ریزی را برای یک دوره بر عهده می گیرد و به تعامل با کلیه بخش ها می پردازد. در طول دوره نفرات برنامه ریزی با کمک کارفرما جذب شده و در حین اجرا آموزش داده خواهند شد.نهایتا پس از طی دوره اجرای نظام برنامه ریزی چابک با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر و شکل گیری دپارتمان مربوطه و استقرار نظام برنامه ریزی چابک، کار جاری سازی استراتژِی به کارفرما تحویل داده می شود.

مشاوره-آموزش

روش مشاوره-  آموزش به این صورت است که کار تعیین اولویت ها و اهداف سازمان و اهداف بخشی توسط مشاور در حین اجرا به افراد معرفی شده از طرف سازمان آموزش داده می شود وتعیین اولویت ها و جاری سازی استراتژی در تعامل با مدیران و کارشناسان سازمان و با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر انجام می شود. نهایتا خروجی های خدمات مشاوره، برای اجرا در اختیار کارشناسان برنامه ریزی قرار می گیرد. دانش سازمانی مرتبط با برنامه ریزی و اهداف در جلسات مداوم گفتگوی سازمانی شکل می گیرد. نهایتا این دپارتمان برنامه ریزی است که متولی استقرار نظام برنامه ریزی است.

آموزش

کمک به استقرار برنامه ریزی چابک از طریق ارائه آموزش های کاربردی به کارشناسان معرفی شده از سمت سازمان انجام می گیرد. اجرای اثربخش این روش مستلزم وجود کارشناسان اجرایی برای راهبری و استقرار نظام برنامه ریزی می باشد. جاری سازی استراتژی در این مدل نیز آموزش با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر صورت می پذیرد.

مشاوره آنلاین ساعتی

در این روش فرض بر این است  که سازمان از روش برنامه ریزی چابک استفاده می کند یا در حال راه اندازی نظام چابکیست. در این روش مشاوره به صورت آنلاین و بیشتر برای افزایش آگاهی و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای درست برنامه ریزی چابک و جلوگیری از انحراف از مسیر و بروز اشتباهات رایج در برنامه ریزی چابک است. در این مدل آموزش، پایش و پیگیری و جاری سازی استراتژی  با استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر انجام می گیرد.

عملکرد نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر

      ـــــــــــــ         

روند کار با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر بسیار ساده است، سازمان شما تنها با فرایند 5 مرحله ای که در این نرم افزار تعبیه شده است، به شیوه ای خروجی محور عمل خواهد کرد و جاری سازی استراتژی در سازمان به نتایج شگفت انگیز دست خواهد یافت.

  • سادگی
  • سرعت
  • تعامل آسان
نرم افزار مدیریت استراتژی
1

بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی و تــــعــــیــــیــــن اهـــــدافــــــــ

برنامه ریزی براساس اهداف استراتژیک و اولویت های سازمان برای ارزیابی واحد سازمانی و واحدهای زیرمجموعه صورت می پذیرد و اهداف در سطوح سازمانی، دپارتمان و فردی براساس درجه اهمیت تعریف می شوند.
2

کمک به سازمان برای شکستن اهداف کلان به نتایج کلیدی

با شکستن اهداف سازمان به اهداف کوچک تر و نتایج کلیدی آنها، می‌توان به طور دقیق و ساختار یافته اقدامات عملیاتی را برای تیم ها، ادارات و افراد، تعریف و تنظیم نمود.
3

تـعـیـیـن اقـدامـات و فـعـالـیـت هـا و پـیـگـیـری آنـها

برای دستیابی به اهداف و نتایج کلیدی، مجموعه ای از اقدامات مشخص و قابل اندازه گیری که عبارتند از برنامه ها و فعالیت ها تعیین می شوند. در این راستا تلاش هایی که در سازمان اتفاق می افتد، متمرکز می شوند و نظم فکری در سازمان شکل می گیرد که با این وجود پیگیری اقدامات به سرعت انجام می شود.
4

هدف گذاری کمی و اندازه گیری وضعیت نتایج کلیدی

وارد کردن پایش و عملکرد در بخش های مختلف سازمان در کمترین زمان ممکن، سبب کنترل و نظارت همه جانبه بر فعالیت ها و عملکرد افراد سازمان می شود.
5

آگاهی از میزان تحقق اهداف با دسترسی ساده و سریع به گزارشات دقیق

سنجش میزان تحقق فعالیت‌ها و بررسی میزان پیشرفت هر فعالیت در بازه های زمانی مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، سالانه) برای ارزیابی میزان اثر بخشی و موفقیت در جهت رسیدن به اهداف، تنظیم می شود.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما عضو شوید تا در آخرین اخبار دنیای استراتژی به روز باشید. بهترین نرم افزار مدیریت استراتژیک را از ما بخواهید.