جاری سازی

مرحله جاری سازی استراتژی شامل مجموعه مواردی است که برای لمس نتایج برنامه ریزی استراتژیک در عمل باید صورت پذیرد؛ مطابق این دیدگاه برای جاری سازی استراتژی باید استراتژی به برنامه های اجرایی و معیارهای کلیدی ترجمه شود. از این رو برای موفقیت در پیاده سازی استراتژی باید لایه استراتژیک با لایه اجرایی سازمان پیوند بخورد. در بخش جاری سازی استراتژی ها در pointer، فرآیند تبدیل استراتژی به برنامه اجرای استراتژی بر اساس مدل BSC نسخه سال ۲۰۰۹ (Execution premium) به طور کامل پشتیبانی شده است و در آن مفاهیمی نظیر مقاصد استراتژیک(Strategy Destination)، مضامین استراتژیک(Strategy theme)، ایجاد همسویی استراتژیک بین برنامه های بخشهای مختلف سازمان(Strategic alignment)) به طور کامل دیده شده است.. به این ترتیب در فاز جاری سازی pointer، تعیین مقاصد، مناظر و مضامین استراتژیک، تعیین اهداف استراتژیک در چهار منظر تعیین شده، تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن برای سازمان صورت می پذیرد.

جاری سازی 1

 از آنجا که هم افزایی، هدف اصلی طراحی یک سازمان است و  هر سازمان نیز از قسمت ها، واحدهای کسب و کار و ادارات تخصصی متعددی تشکیل شده که هر یک استراتژی خود را دارند، در نتیجه استراتژی های سازمان در سطوح مختلف باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند. از این رو کارت امتیازی تهیه شده در سطح سازمان در مرحله بعد به سطح واحدهای کسب و کار سازمان (SBU – Small Business Unit) تسری داده می شود و مراحل طی شده مجددا برای تهیه نقشه استراتژی، کارت امتیازی و برنامه ریزی اجرای استراتژی برای هر یک از واحدها به انجام می رسد. کارت امتیازی واحدهای سازمانی در مراحل بعدی به سطح واحدهای عملیاتی و در نهایت سطح کارکنان سازمان تسری داده شده و نقشه استراتژی و کارت امتیازی برای تک تک کارکنان سازمان و نیز برنامه اجرای استراتژی های سطح فردی تهیه می گردد. نقشه های استراتژی، کارت های امتیازی و برنامه ریزی های اجرای استراتژی در سطوح مختلف از نظر هماهنگی و هم راستایی با یکدیگر کنترل می گردد. تسری و همسوسازی این امکان را فراهم می سازد تا استراتژی ها به پایین ترین سطوح سازمان رسوخ کرده و به شکلی نهادینه در سازمان جای گیرند و سازمان به سمت هم افزایی استراتژیک جهت تحقق اهداف سازمانی سوق داده شود. در بخش جاری سازی امکان تعریف معیارهای کلیدی عملکرد (KPI) و تعیین اهداف کمی و شناسنامه معیار برای هریک وجود دارد. در ادامه معیارهای کلیدی عملکرد در قالب گروه های معیار (جداول Fact) دسته بندی شده و به آنها بعد (Dimension) متصل می گردد. نهایتاً معیارهای کلیدی عملکرد به اهداف استراتژیک یا برنامه های استراتژیک یا به هر دو متصل شده و در قالب کارت های امتیازی برای هر یک از واحد های سازمانی و کل سازمان صورت بندی می گردند

جاری سازی 2