روز: می 2, 2020

The Strategist’s Guide - OKR is a strategic framework

OKR: راهنمای استراتژیست ها

در مورد چارچوب OKR و چگونگی قرار گرفتن آن در طیف سیستم های مدیریت استراتژی ...

ادامه مطلب