روز: آوریل 26, 2020

OKR is a goal setting framework

OKR چارچوب تنظیم هدف برای تفکر بزرگ

اهداف و نتایج کلیدی (OKR)، با ایجاد اهداف و نتایج بلندپروازانه که می توان در ...

ادامه مطلب