گزارشات و خروجی های سیستم

کارنامه عملکرد
یکی از خروجی های سیستم پوینتر کارنامه عملکرد است که در یک نگاه وضعیت عملکرد یک دوره کل سازمان و دپارتمان های مختلف را نشان می دهد. در نمودارهایی که در این صفحه مشاهده می شود امتیاز کلی تحقق استراتژی های سازمان با محاسبه ریاضی از طریق مدل های ریاضی مانند درخت وزنی قابل محاسبه است و از طرفی دیگر این امتیاز در سطوح مختلف کارت امتیازی متوازن در دپارتمان های مختلف نیز قابل مشاهده است. از دیگر قابلیت های کارنامه عملکرد این است که می توان برنامه هایی که بیشترین میزان اجرا و برنامه هایی که بیشترین میزان تحقق را داشتند و همچنین برنامه هایی که کمترین میزان اجرا و اهدافی که کمترین میزان تحقق را داشتند پایش و مشاهده کرد. به طور کلی کارنامه عملکرد وضعیت تلاش یک دوره کل سازمان یا یک بخش را در جهت تحقق برنامه های استراتژیک نشان می دهد.

کارنامه عملکرد1

کارنامه عملکرد2

مقایسه عملکرد
یکی از قابلیت های سیستم پوینتر مقایسه عملکرد است که این قابلیت را برای سازمان فراهم می کند که بتواند در یک روند زماتی، وضعیت تحقق استراتژی های سازمان را از زاویه نگاه مختلف مورد مقایسه قرار دهد. – در اولین قابلیت بخش مقایسه، این امکان وجود دارد که وضعیت روند تحقق سرجمع امتیاز عملکرد سازمان در یک بخش خاص با میانگین همه بخش ها در سازمان مقایسه شود. – دومین قابلیت این است که دو دپارتمان را انتخاب کنیم و وضعیت تحقق اهداف استراتژیک انها را نسبت به هم مقایسه کنیم. این قابلیت در بخش مقایسه این امکان را فراهم می کند که روی یک استراتژی خاص، روی یک منظر یا مضمون تمرکز کرده و وضعیت تحقق کلی استراتژی ها را با تمرکز بر آن بخش مقایسه کنیم. – قابلیت دیگر این است که می توانیم این مقایسه را در سطح یک هدف یا برنامه خرد کنیم و وضعیت خود مقادیر کمی عملکرد یک برنامه یا یک هدف را مقایسه کنیم.

مقایسه عملکرد

گزارش بازخورد
گزارش بازخورد گزارشی است که به سازمان نشان می دهد در سطوح مختف برنامه ریزی اعم از اهداف استراتژیک، برنامه ها و اقدامات، امتیاز کسب شده در بخش های مختلف چه میزان با امتیازی که در اهداف استراتژیک تعهد شده بود اختلاف دارد؛ همچنین نشان می دهد که کدام یک از برنامه ها و اهداف بر اساس قانون پاریتو اثر بیشتری در امتیاز کل دارد. مثلا در این شکل مشاهده می شود که دو برنامه اولیه اگر بهبود یابد در امتیاز کلی تاثیر بیشتری نسبت به برنامه های دیگر می گذارد. به ظور کلی ارایه گزارش بارخورد، مهمترین فرصت های جبران را شناسایی می کند؛ که مطابق با شکل برای دپارتمانهای مختلف در زمانهای مختلف قابل فیلتر شدن است.

گزارش بازخورد

نقشه استراتژی
نقشه استراتژی یکی از قابلیت های سیستم پوینتر است که مسیر تحقق استراتژی و فرضیه علی معلولی تحقق اهداف استراتژیک را نمایش می دهد. با این قابلیت می توان وضعیت نقشه استراتژی را در دوره های مختلف بر اساس اهداف استراتژیک همان دوره نشان داد. همانطور که در شکل مشاهده می شود وضعیت نقشه استراتژی با رنگ های مختلف نشان داده شده است. این رنگ ها شامل رنگ سبز، زرد، نارنجی و فرمز است. رنگ سبز یعنی به هدف رسیدیم یا بیشتر از هدف پیش رفتیم، رنگ زرد یعنی مقداری کمتر از هدف پیش رفتیم، رنگ نارنجی یعنی کمتر از حد توجه پیش رفتیم، رنگ قرمز یعنی کمتر از حد بحران پیش رفتیم و باید توجه بیشتری شود. نقشه استراتژی امکان فیلتر کردن ارزیابی روی دپارتمان ها در زمانهای مختلف را نیز فراهم می کند.

نقشه استراتژی

کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی یکی از قابلیت های سیستم پوینتر است که در یک نمای جدولی مضامین استراتژیک، اهداف استراتژیک، شاخص های استراتژیک و اقدامات استراتژیک در کنار هم مشاهده می شود و همچنین می توان مقادیر کمی شاخص استراتژیک و وضعیت عملکرد سازمان را در هر کدام از آنها در دوره های مختلف مشاهده کرد. امکان فیلتر کردن در دپارتمانها و مدیریتهای مختلف، مقاطع زمانی مختلف، برنامه هایی که بیشتر از اهداف تحقق داشتند، برنامه هایی که به اهداف رسیدند، برنامه های نیمه کاره و برنامه هایی که اصلا شروع نشده اند فراهم است. به عبارتی دیگر می توان به تفکیک تمام فهرست برنامه ها، شاخص ها و اهداف مرتبط را مشاهده و بر روی این داده ها تجزیه تحلیل جزیی انجام داد. به طور کلی کارت امتیازی متوازن، جزییات تعهدات استراتژیک یک بخش را نشان می دهد.

کارت امتیازی متوازن

گزارشات خلاصه مدیریتی عملکرد
گزارشات خلاصه مدیریتی عملکرد یکی از قابلیت های سیستم پوینتر است که روندهای تاریخی برخی از شاخص های کلیدی عملکرد را نشان می دهد. در نمودارهایی که برای مثال مشاهده می شود پنج شاخص کلیدی منتخب چهار معاونت یک سازمان را در یک روند چهار ساله در پنج نقطه ویژه عملکرد نشان می دهد. بخشی که با عنوان نقاط ویژه مشاهده می شود مبین مهمترین حوزه های عملکردی سازمان در یک بازه چهار ساله است. در یخش های دیگر مهمترین شاخص های عملکردی معاونت های مختلف نمایش داده شده است. به طور خلاصه در گزارشات خلاصه مدیریتی عملکرد، مهمترین شاخص های عملکردی یک سازمان در یک نگاه در پنج بخش قابل مشاهده است.

گزارشات خلاصه مدیریتی عملکرد