اصول سیستم

اگر تمام متدلوژی های را در حوزه برنامه ریزی استراتژیک بررسی کنیم تقریبا در همه آنها یک منطق کلی حاکم است. در تمام متدها در اولین مرحله باید مشخص کنیم می خواهیم به کجا برسیم که این مورد در قاالب چشم انداز و اهداف کلان مشخص می شود؛ در دومین مرحله باید برای رسیدن به اهداف کلان راهبرد که چگونگی رسیدن به اهداف کلان را نشان می دهد تعیین شود؛ در مرحله بعد بایستی اهداف استراتژیک تعیین شود که اولویت ها و نکات مسیر را مشخص می کند و در مرحله آخر مجموعه ای از اقدامات اساسی در جهت اهداف استراتژیک تعریف می شود. بر این اساس مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک طراحی می شود. در سیستم پوینتر بر اساس هر متدولوژی که سازمان ها دارند المانهای اصلی برنامه ریزی بررسی و مدل می شود.

 اصول 1

در برنامه ریزی استراتژیک به صورت کلاسیک ۳ فاز برنامه ریزی وجود دارد. فاز برنامه ریزی، جاری سازی و ارزیابی عملکرد. در فاز برنامه ریزی جهت گیری های استراتژیک سازمان مشخص می شود؛ در فاز جاری سازی برنامه های استراتژیک  به اهداف و اقدامات و شاخص ها تبدیل می شود و در فاز ارزیابی عملکرد، میزان تحقق اهداف و اقدامات سنجیده شده و این مراحل تکرار می گردد. به عبارتی دیگر سازمان ها در اولین دور، برنامه ریزی استراتژیک انجام می دهند، کمی که سازمان در این حوزه پیشرفته تر شد جاری سازی انجام می شود مثلا نقشه استراتژی طراحی می شود و برنامه ها و اقدامات هر بخش  تعریف می شود. در مرحله بعد حتما باید پایش انجام شود و میزان تحقق اهداف و اقدامات سنجیده شود تا نتیجه و پیامد این مراحل سنجیده شود.

 اصول 2  تعداد این مراحل  می تواند بیشتر هم شود. ممکن است سازمان بخواهد برنامه های عملیاتی اش را مدل کند و یا در مرحله ای بخواهد بودجه ریزی داشته باشد.این فرایندها در سیستم پوینتر داینامیک است و بر اساس نیاز سازمان قابل اضافه کردن است.

         اصول 3 اصول 4

   در سیستم پوینتر می توان مشخص کرد که هر بخش برنامه ریزی در چه فازی انجام شود. مثلا در این مدل، اهداف کلان و راهبرد در فاز برنامه ریزی و اهداف استراتژیک و برنامه های عملیاتی در فاز جاری سازی و شاخص هایی که تحقق اهداف استراتژیک و برنامه های عملیاتی را می سنجد در فاز ارزیابی عملکرد انجام می شود.

 اصول 5

همچنین می توان تعیین کرد که فازهای مختلف توسط گروههای مختلف انجام شود. به طور مثال در شکل مشاهده می شود که فاز برنامه ریزی در مدیریت ارشد و فاز جاری سازی در مدیریت میانی و مدیریت عملیاتی سازمان انجام می شود به عبارتی دیگر در یستم پوینتر این امکان وجود دارد که سازمان ها خودشان تعیین کنند فاز های مختلف برنامه ریزی توسط کدام گروهها در سازمان انجام شود.

 اصول 6

  جریان کارها نیز در سیستم پوینتر بسته به شرایط و خواست سازمان مربوطه قابل تعریف است. در شکلی که مشاهده می شود جریان فازهای با ذکر جزییات در سیستم پوینتر پیاده سازی شد. این جریان در سیستم کاملا داینامیک بوده و با نظر سازمانها و شرایط شان تغییر می کند.

 اصول 7