مدیریت اقدامات و پروژه ها

از آنجایی که برنامه استراتژیک دارای کارکردی از نوع ایجاد دگرگونی و تغییر است، تا زمانی که استراتژی به اقدامات و برنامه های عملیاتی تبدیل نگردد، قابلیت اجرا و ایجاد دگرگونی در سازمان را ندارد؛ لذا این برنامه های عملیاتی عموماً یا از جنس پروژه هستند و یا از جنس فعالیت. به همین منظور در این زیر سیستم، قابلیت تدوین برنامه های عملیاتی متصل به برنامه های کلان وجود دارد. در این بخش همه همکاری های لازم برای انجام اقدامات به طور شفاف تعیین می شود؛ مسایل و ریسک های اقدامات بررسی شده و برای کمینه کردن آنها، تصمیم گیری می شود و گزارشات پیشرفتی از چگونگی اجرای اقدامات آماده می گردد.

مدیریت اقدامات پروژه ها