برنامه ریزی

برنامه ریزی 1

در بخش برنامه ریزی استراتژیک سیستم pointer بستر تعامل و collaboration را برای سازمانها پدید می آورد که در آن امکان مشارکت و همکاری همه بخشهای سازمان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک به منظور هدف گیری آگاهانه جهت های سازمان تعبیه شده است. به این ترتیب ایده ها و مسایل سازمان در سطوح مختلف سازمان جمع آوری می گردد و برای هر سطح امکان بررسی و تایید و رد نظرات وجود دارد. بعد از مشارکت حداکثری، موضوعات و اسناد استژاتژیک سازمان تهیه می گردد.

سازمان های مختلف بسته به بلوغ، نوع فعالیت، طبقه بندی صنعت و دیگر شرایط از مدل های مختلفی برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک بهره می گیرند. در این قسمت از سیستم، امکان تعریف متدولوژی برنامه ریزی و حرکت بر اساس آن نیز وجود دارد زیرا سیستم پوینتر مستقل از متدلوژی است و امکان پیاده سازی انواع مدل های برنامه ریزی با توجه به خواست و نظر سازمان قابل پیاده سازی است. در شکلی که مشاهده می شود سه سازمان با سه مدل برنامه ریزی مختلف وجود دارد که امکان پیاده سازی هر سه این مدل در پوینتر فراهم است.

برنامه ریزی 2