راه حل کارت امتیازی متوازن

یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای استراتژی محور استقرار نظام جاری سازی و کنترل عملکرد استراتژیک است. روش کارت امتیازی متوازن در حال حاضر معتبرترین روش جاری سازی استراتژی و مدیریت عملکرد استراتژیک است. لذا راه حل کارت امتیازی متوازن روشمند به سازمان ها این امکان را می دهد تا فرآیند جاری سازی استراتژی های خود را به طور کامل مکانیزه نمایند. مزیتهای اصلی این راه حل عبارتست از:

  • امکان تعریف نقشه استراتژی
  • امکان مدلسازی شاخصهای عملکردی
  • امکان مشارکت همه بخش ها در تدوین اهداف، ابتکارات بخش خود
  • امکان مشارکت همه بخش ها در هدف گذاری کمی و ارزیابی شاخص های عملکردی دوره ای
  • امکان تعیین روش همسوسازی
  • امکان ساخت انواع داشبورد ها و کارت های امتیازی و محاسبه وزنی امتیاز بخش ها و سازمان