راه حل جامع ارزیابی عملکرد

راه حل جامع ارزیابی عملکرد روشمند یک سیستم بسیار منعطف برای ارزیابی عملکرد در سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ می باشد. در این سیستم این امکان به سازمانها داده می شود که شاخصهای عملکردی خود را طراحی کرده و بر اساس متدولوژی های مختلف نظیر Performnace Prism، EFQM، ServQual و …. مدلسازی نمایند. در این سیستم قابلیت جمع آوری و اعتبار سنجی شاخصها و انواع گزارش گیری ها بر روی اطلاعات تعبیه شده است. یکی دیگر از ویژگی های اصلی این سیستم جمع آوری اطلاعات در سازمانهای بسیار بزرگ نظیر یک وزارتخانه یا شرکت دارای پراکندگی جغرافیایی است. در این قابلیت امکان جمع آوری اطلاعات شاخصهای عملکردی از طریق فرایند اختصاصی سازمانها از هر نقطه بر بستر وب مهیا شده است. مهمترین مزایای این سیستم عبارتست از:

  • امکان طراحی شاخص های علمکردی و ابعاد (Dimension)
  • امکان طراحی فرایند (Workflow) برای جمع آوری اطلاعات
  • امکان جمع آوری و تجمیع اطلاعات عملکردی چندین سازمان (برای هلدینگ ها)
  • امکان اعتبارسنجی اطلاعات
  • امکان ساخت انواع داشبورد و گزارش بر روی اطلاعات
  • امکان خواندن اطلاعات از سایر پایگاه های اطلاعاتی
  • امکان Export اطلاعات به فرمت انباره داده