معماری پوینتر

در معماری پوینتر اجزای سیستم، سرویس های زیرساختی و تکنولوژیک و ارتباط اجزا با هم بررسی می شود.

سیستم پوینتر کاملا Web Base  بوده و از دو سطح کلی ساخته شده است. سطح زیرساخت و سطح کاربرد؛ که هر کدام از این سطوح از زیر بخش هایی تشکیل شده است که در ادامه ذکر می شود.

سطح زیرساخت:

زیر ساخت اشاره به قابلیتهای پایه ای سیستم دارد که تنظیمات و سرویسهای اصلی را برای کاربرد های اصلی سیستم مهیا می نماید. این بخش ها عبارتند از:

سطح زیرساخت

۱: مدل سازی

مدل سازمانی و متدلوژی سازمان: در این بخش سازمان می تواند که اولاً مدل سازمان، چارت سازمانی، مشاغل و پستهای سازمانی  را تعریف کرده و ثانیاً از این مدل هم در تعریف برنامه های بخشی و هم در گردش کار فرایند ها استفاده نماید.

 مدل سازی فاز و فرایند:  فرایند مدیریت استراتژیک فاز به فاز یا فرایندی قابل پیاده سازی است. این مرحله،  از سازمانی  به سازمان دیگر متفاوت بوده و در این سیستم دقیقاً متناسب با نیاز کارفرمای محترم پیاده سازی می گردد

فرم ها و فیلدها: امکان کم کردن فرم ها و فیلدها و اضافه کردن فرم ها و فیلدهای جدید فراهم است.

 مدلسازی شاخص: در این قسمت مدل شاخص ها و بعدهای مختلف سازمان طراحی و ذخیره می شود.

 مدلسازی گزارشات:  انواع فرمت های گزارش دهی طراحی و در سازمان های مختلف به کار برده می شود.

۲: موتور جریان کار

 در بخش موتور جریان کار، امکان اجرای مراحل فرآیند، کارتابل و مازول ها وجود دارد. این فرآیند از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت بوده و در این سیستم دقیقاً متناسب با نیاز سازمانی کارفرمای محترم پیاده سازی می گردد. در این قسمت جریان کار مدیریت می شود به این ترتیب که در چه مرحله ای از فرایند چه فردی به چه مازولی دسترسی دارد.

۳: دسترسی

کاربر و گروه: در بخش دسترسی سازمان کاربران و گروه های کاربری مختلف را تعریف کرده و کلیه سطوح دسترسی مورد نیاز را برای آنها مشخص نماید.

دسترسی کاربرد و ماژول/سازمان: در این قسمت کلیه سطوح دسترسی مورد نیاز برای کاربران و گروههای کاربری مختلف مشخص می شود. دسترسی در این قسمت هم به ماژول و کاربرد هم به سازمان امکان پذیر است.

سطح کاربرد

در این سطح کاربرد ماژول های مختلف سیستم نمایش داده می شود. سطح کاربرد دو بخش مدیریت استراتژیک و ارزیابی و مدیریت اطلاعات را شامل می شود.

سطح مدیریت استراتژیک:

 

برنامه ریزی:  بخش برنامه ریزی استراتژیک سیستم pointer بستر تعامل و  collaboration را برای سازمانها پدید می آورد که در آن امکان مشارکت و همکاری همه بخشهای سازمان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک به منظور هدف گیری آگاهانه جهت های سازمان تعبیه شده است.  به این ترتیب ایده ها و مسایل سازمان در سطوح مختلف سازمان جمع آوری می گردد و برای هر سطح امکان بررسی و تایید و رد نظرات وجود دارد. بعد از مشارکت حداکثری، موضوعات و اسناد استژاتژیک سازمان تهیه می گردد.

جاری سازی: در بخش جاری سازی استراتژی ها، فرآیند تبدیل استراتژی به برنامه اجرای استراتژی بر اساس مدل BSC نسخه سال ۲۰۰۹ (Execution premium) به طور کامل پشتیبانی شده است و در آن مفاهیمی نظیر مقاصد استراتژیک(Strategy Destination)، مضامین استراتژیک(Strategy theme)، ایجاد همسویی استراتژیک بین برنامه های بخشهای مختلف سازمان(Strategic alignment)، بودجه بندی استراتژیک، پروژه ها و … به طور کامل دیده شده است.

جاری سازی بخشی: جاری سازی بخشی، جاری سازی استراتژی ها در سطح بخش ها و واحدهای مختلف سازمان است.

برنامه ریزی عملیاتی: قابلیت تدوین برنامه های عملیاتی متصل به برنامه های کلان وجود دارد. در این بخش همه همکاری های لازم برای انجام اقدامات به طور شفاف تعیین می شود؛ مسایل و ریسک های اقدامات بررسی شده و برای کمینه کردن آنها، تصمیم گیری می شود و گزارشات پیشرفتی از چگونگی اجرای اقدامات آماده می گردد.

بودجه ریزی: فرآیند بودجه ریزی به این صورت است که ابتدا دوره بودجه ریزی توسط مدیر سیستم شروع می شود. سپس هر سازمان یا بخش می تواند طرح پیشنهادی بودجه خود را تعریف نماید. تعریف بودجه در قالب بودجه پروژه ها، بودجه فعالیها و سایر اقلام بودجه ای صورت می پذیرد. نوع بودجه نیز می تواند بودجه ریالی، ارزی، نیروی انسانی، ماشین آلات و هر نوع دیگری باشد. پس از تائید بودجه تدوین شده هر بخش، اقلام بودجه ای در سطوح بالا تر تجمیع می شود. و نهایتاً دوره بودجه ریزی بسته می شود.

سیستم سفارشی سازی: در این زیرسیستم بسته به خواست و نیاز سازمان های مختلف سفارشی سازی انجام می شود. برای مثال جاری سازی و پایش برنامه ها و اقدامات غیر استراتژیک

بخش ارزیابی عملکرد:

در بخش ارزیابی عملکرد زیر سیستم آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد، گزارش گیری و سفارشی سازی قرار دارد.

  • ارزیابی عملکرد:در سیستم Pointer   برای  هر دورهای که سازمان تعریف می کند( روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی ، نیم سالانه و سالانه و …) اطلاعات عملکردی سازمان بر اساس جریان کار تعریف شده جمع آوری شده و در قالبگزارشات مدیریت عملکرد ساماندهی می گردد و داشبورد ها و کارتهای امتیازی برای مخاطبین قابل دسترس خواهد بود. ارزیابی عملکرد در Pointer   در هر سطحی از سازمان، بسته به نیاز و خواست سازمان قابل پیاده سازی است یعنی  سیستم پایش و ارزیابی عملکرد به منظور پایش خروجی های برنامه های استراتژیک، اهداف استراتژیک،  برنامه ها و اقدامات سازمان در هر سطحی از سازمان قابل پیاده سازی است.
  • آمار و اطلاعات:
  • گزارش گیری: در بخش سوم از راه حل این امکان وجود دارد که اطلاعات جمع آوری شده شاخص ها و برنامه ها با فرمت مناسب جهت تولید گزارشات و داشبورد آماده گردد. لذا بر اساس اطلاعات مهیا شده، گزارشات عملکردی قابل پرینت و داشبورد های عملکردی متناسب با نیاز سازمان آماده شده و در سیستم قابل استفاده خواهند بود.