مشخصات فنی پوینتر

 

مشخصات فنی سیستم

مدیریت کاربران
 1. تعریف کاربر
 2. تعریف گروه
 3. تعیین دسترسی کاربر و گروه به Role های سیستمی
 4. تعیین عمق دسترسی به Role های سیستمی
تعریف مدل برنامه ریزی و کنترل
 1.    تعریف الگوی برنامه ریزی
 2.    تعریف عناصر برنامه ریزی(مثال: عناصر برنامه ریزی شامل: ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان، استراتژی، مقصد استراتژیک، مضمون استراتژیک، هدف، اقدام)
 3.    تعریف ارتباط بین عناصر برنامه ریزی
مدلسازی سازمان
 1. تعریف سازمان
 2. ارتباط سازمانها با یکدیگر
 3. تعریف چارت سازمانی برای هر سازمان
 4. تعریف مشاغل
 5. تعریف پست از طریق اختصاص شغل به هر باکس چارت سازمانی
 6. تعریف افراد سازمان و اختصاص به پست های سازمانی
 7. اختصاص نام کاربری به افراد
مدلسازی دوره های زمانی
 1. تعریف الگوی دوره زمانی (مثال دوره ماهانه، فصلانه، نیم سالانه، سالانه و …)
 2. تولید مقادیر دوره (مثال در دوره ماهانه: تعریف ۱۲ دوره از فروردین ۱۳۹۰)
مدلسازی فرآیند
 1. امکان تعریف فرآیند
 2. امکان تعریف مرحله در هر فرآیند
 3. امکان تعریف فعالیت در هر مرحله (فعالیتهای سیستم می تواند شامل تعریف برنامه، تایید برنامه، تصویب برنامه، انتشار برنامه، تخصیص معیار، تایید تخصیص معیار، تصویب تخصیص معیار، انتشار تخصیص معیار، تنظیمات ورود اطلاعات، ورود اطلاعات، تایید ورود اطلاعات، تصویب ورود اطلاعات، انتشار ورود اطلاعات و …)
 4. امکان ذخیره سازی فرایند
 5. امکان تخصیص فرایند به الگو های برنامه ریزی
مدیریت دوره زمانی
 1. تخصیص الگوی برنامه ریزی به سازمان یا بخش
 2. مدیریت باز و بسته کردن دوره های زمانی (دوره زمانی باز به این معنی است که در آن دوره فرآیندهای سیستم مانند برنامه ریزی قابل اجرا هستند و کاربران مجاز به ایجاد، ویرایش و حذف و ارسال اطلاعات هستند)
 3. تنظیمات باز و بسته کردن اتوماتیک دوره های زمانی
مدلسازی شاخص های عملکردی
 1. امکان تعریف شاخص های عملکردی
 2. امکان تعریف بعد (dimension)
 3. امکان تعریف گروه شاخص (Fact table)
 4. امکان تخصیص شاخص به برنامه ها
امکان تعریف ستونها و فیلد های اطلاعاتی و تولید فرمهای اطلاعاتی برای
 1. سازمان
 2. چارت سازمانی
 3. افراد
 4. الگوی برنامه ریزی
 5. الگوی برنامه ریزی مبنا
 6. بعد
 7. شاخص
 8. نوع ارتباط
 9. فعالیت
 10. شغل
 11. گروه
 12. ستونهای پایه
بخش کارتابل
 1. امکان مشاهده فعالیتهای سیستم
  1.          فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی
  2.          فعالیتهای مربوط به جاری سازی
  3.          فعالیتهای مربوط به ارزیابی عملکرد
 2. امکان مشاهده فعالیتهای مرتبط با من
 3. امکان ارسال اطلاعات برای مرحله بعد
 4. امکان تایید یا رد فعالیتهای انجام شده
 5. امکان تعیین فیلدهایی که نیاز به ویرایش دارند
ایجاد همسویی استراتژیک
 1. امکان ایجاد ارتباط بین اهداف
 2. امکان تعریف اهداف و برنامه مرتبط به اهداف و برنامه های سازمان بالاتر
 3. امکان تعریف الگوی برنامه برای کلیه سازمانهای زیر مجموعه
 4. امکان کپی برنامه از برنامه سایر سازمانها
ورود اطلاعات شاخص ها
 1. امکان تنظیم اهداف قابل ورود اطلاعات (مانند هدف سه ماهه اول ۱۳۹۱)
 2. امکان تعریف بعد برای ورود اطلاعات (مثلا ورود اطلاعات سه دوره همزمان)
 3. امکان تعریف فیلدهای نمایش (مثلا نمایش هدف سالیانه)
 4. امکان تعریف فیلدهای دلایل انحراف، راهکار ها و …
امکان آماده سازی اطلاعات برای گزارش گیری و داشبورد
 1. امکان توسعه view های اطلاعات در SQL-Server بر اساس فرمت انباره داده
 2. امکان برنامه ریزی بروز رسانی جداول
 3. امکان اتصال اطلاعات با QlikView