ارزیابی عملکرد

اگر مدیریت استراتژیک در سازمانها را به مثابه یک سیستم بنگریم، شاید اولین رکنی که باید در این سیستم بلوغ پیدا کند سیستم مدیریت عملکرد است، زیرا همواره آن چیزی را می توان مدیریت نمود که قابل اندازه گیری باشد. مدیریت عملکرد استراتژیک به سازمانها کمک می کند تا به طور هوشمندانه چگونه تحقق استراتژی خود را مورد پایش قرار دهند و انحرافات و مغایرتها را شناسایی کرده و علل انحرافات را ریشه یابی نمایند و نهایتاً برنامه های بهبودی جهت بیشینه سازی تحقق استراتژی ها پی ریزی نمایند.

در سیستم Pointer   در هر دوره ای که سازمان تعریف می کند( روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی ، نیم سالانه و سالانه و …) اطلاعات عملکردی سازمان بر اساس جریان کار تعریف شده جمع آوری شده و در قالب گزارشات مدیریت عملکرد ساماندهی می گردد و داشبورد ها و کارتهای امتیازی برای مخاطبین قابل دسترس خواهد بود. ارزیابی عملکرد در Pointer   در هر سطحی از سازمان، بسته به نیاز و خواست سازمان قابل پیاده سازی است یعنی  سیستم پایش و ارزیابی عملکرد به منظور پایش خروجی های برنامه های استراتژیک، اهداف استراتژیک،  برنامه ها و اقدامات سازمان قابل پیاده سازی است.

ارزیابی عملکرد